18 Nisan 2018 Çarşamba

Koruma Sorunları: Karia Devleti Antik Liman Kenti “Herakleia-Latmos” ve “Bafa Gölü Tabiat Parkı”

KORUMA SORUNLARI: 
KARIA DEVLETİ ANTİK LİMAN KENTİ “HERAKLEIA-LATMOS” ve 
“BAFA GÖLÜ TABİAT PARKI”

CONSERVATION ISSUES: 
KARIA STATE ANTIQUE HARBOR CITY "HERAKLEİA-LATMOS" and 
"BAFA LAKE NATURAL PARK" 

Aziz Cumhur KOCALAR [*]

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik A.B.D. Niğde Özet Metin Kitabı

Tam Metin KitabıBu etkinlikteki bildiriler (3#) çeşitli dergilerde düzeltilmiş sürümleriyle yayımlanmıştır:
Bloğun makalelere özel sayfalarından* izlenebilirler:
* (Yayınlar farklı sayfalarında tek tek ya da gruplanmış şekilde topluca listelidir.)

(Örneğin bu bildiri JoA dergisinin Temmuz sayısında yayımlanmıştır. 
Dergiye ve hakemlerine katkılarından dolayı teşekkürler...)  Dikkat:

3 bildirininin tam metinleri:

Etkinliğin hem özet hem de tam metin kitabında yayımlamıştır.

Ancak hataların düzeltmeleri etkinlik sekretaryasına gönderildiği halde tam metin kitabına yansıtılmamıştır !

Böyle olduğu halde hataların elimine edilmiş hali değil de, eski halleri kitapta gözükmektedir !!

Bildirilerin makale haline getirilmiş son halleri verilen ilgili makale yollarından izlenilebilir !!!

Öz

Çalışma planlama amaçlı yürütülmüş olup, Büyük Menderes Nehri Havzası içinde yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkını ve yakınındaki antik kenti koruma sorunları üzerinden ele almaktadır. Göl kıyısında yer alan “Herakleia-Latmos” antik kenti üzerinde Kapıkırı köyü yer alır. Köy, gölün yeraltı sularını besleyen ve arkeolojik sit alanı olarak korunmaya muhtaç durumda olan Latmos dağlarının eteğindedir.Çalışmada öncelikle, bu bölgede bulunan kültürel miras alanlarının, kırsal korumayla ilgili sorunlarından söz edilmiştir. Gölün çevre kirliliğine dair bulgulara da ayrıca yer verilmiştir. Söke Ovası tarımsal yerleşmeler ve gölün yakın çevresi ile olan ilişkiler kirlilikte belirleyicidir. Kaya resimleri ve antik kalıntılar olan dağların eteğindeki alanlar, çevre köylerdeki kırsal yerleşmeler üzerinden turizm açısından hareketlilik görmektedir ve öncelikle korunmalıdır. Ayrıca Büyük Menderes Nehri Havzası da, bütünleşik bir havza planlaması kapsamında daha fazla gecikilmeden önlemler alınmasını gerektiren bir bölgedir. Bafa Gölü Tabiat Parkı ve çevresinde çalışılan saha göl kıyısında bulunan Herakleia-Latmos antik liman kentiyle ve geniş vadilerle dolu dağlık çevresiyle ilişkili Koruma Amaçlı İmar Planı’na acilen gereksinim duyulan çok önemli bir arkeolojik alandır. Seçilen yer, bu tür arkeolojik ve jeolojik sit alanlarının yönetimini ilgilendiren öğretici yanlar ve ilginç potansiyeller de taşımaktadır. Çalışma, 6 yıllık uzun süreli farklı dönemsel gözlemlere ve çeşitli bulgulara dayalı olarak yapılan araştırmaları kapsamaktadır. Bölgenin konumu ve önemi gereği arkeolojik ve doğal alandaki koruma sorunları,tedbir önerileri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: 
Karia Devleti Antik Liman Kenti (Herakleia-Latmos), Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın Biyolojik Çeşitliliği, Prehistorik kaya resimleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, Büyük Menderes Nehri Havzası Koruma ve Yönetim Planı.


Abstract

The study was carried out for planning purposes and the Bafa Lake Natural Park located in the Büyük Menderes River Basin and the ancient city near it are considered for protection purposes. Kapıkırı village is located on the ancient city of "Herakleia-Latmos" located on the lake shore. The village is at the edge of the Latmos mountains, which feeds the underground waters of the lake and is in need of protection as an archaeological site. In the study, firstly, the problems of rural heritage in this region are mentioned. Findings about the environmental pollution of the lake are also included. In the pollution of the lake, chemical fertilizer agricultural activities in the Söke Basin and olive oil processing facilities in the vicinity of the lake are main determinants. In the fields of the mountains there are rock paintings and antique remains. These areas are also active in terms of tourism over rural settlements in the surrounding villages and must be protected first. In addition, the Büyük Menderes River Basin is a region that requires measures to be taken without further delay within an integrated basin planning.The Bafa Lake Nature Park and its surrounding area is a very important archaeological site that is urgently needed for the Urban Conservation Plan associated with the ancient port city of Herakleia-Latmos located on the lake shore and the mountainous surroundings with wide valleys. So the chosen place carries educational and interesting potentials that concern the management of such archaeological and geological sites. The study includes long-term (6-years) periodic observations and surveys based on various findings. The conservation problems in the archaeological and natural areas required by the location and the importance of the zone have been discussed in detail with the recommendation of the precaution.

Keywords
Karia State Antique Harbor Town (Herakleia-Latmos), Biodiversity of Bafa Lake Natural Park, Prehistoric rock paintings, Conservation of Cultural and Natural Assets, Büyük Menderes River Basin Conservation and Management Plan.


0388 225 45 47

Alıntı yaptığınız için teşekkürler:

B27. KOCALAR, Aziz Cumhur (2018-a). KORUMA SORUNLARI: KARIA DEVLETİ ANTİK LİMAN KENTİ HERAKLEIA-LATMOS ve BAFA GÖLÜ TABİAT PARKI”,
[CONSERVATION ISSUES: KARIA STATE ANTIQUE HARBOR CITY "HERAKLEİA-LATMOS" and "BAFA LAKE NATURAL PARK"], II. Şehir Çevre ve Saglık Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, Türkiye.
https://azizcumhurkocalar.blogspot.com.tr/2018/04/koruma-sorunlar-karia-devleti-antik.html

B28. KOCALAR, Aziz Cumhur (2018-b). KORUMA ALANLARININ YÜKSELEN RANTI ile ÇEVRE (KORUMA) MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİMLER ve GÖLCÜK TABİAT PARKI ÖRNEĞİ, [ENVIRONMENTAL (FOREST) LEGISLATION and "GÖLCÜK NATURAL PARK" with RISING RETURN OF "PROTECTED AREAS"], II. Şehir Çevre ve Saglık Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, Türkiye.
https://azizcumhurkocalar.blogspot.com/2018/04/koruma-alanlarnn-yukselen-rant-ile.html

B29. KOCALAR, Aziz Cumhur (2018-c). TARİHİ YERALTI YERLEŞMELERİ-SİTLER ve KORUMA SORUNLARI: NEVŞEHİR YERALTI ŞEHİRLERİ (Derinkuyu, Kaymaklı)
[HISTORICAL UNDERGROUND SETTLEMENTS-SITES and CONSERVATION PROBLEMS: NEVŞEHİR UNDERGROUND CITIES (Derinkuyu, Kaymaklı)], II. Şehir Çevre ve Saglık Kongresi, Ürgüp,
Nevşehir, TürkiyeProgram
https://www.sehircevresaglikkongresi.com/uploads/file/1523380606-11-sozlu-bildiri-turkce.pdf


19/4/2018 P.şembe

SALON C - SİNASOS * “YARININ KENTLERİ”

17:20-18:20

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI - 13

OTURUM BAŞKANI: Ali ÖZER / İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi

KONUŞMACILAR

• Koruma Sorunları: Karia Devleti Antik Liman Kenti “Herakleıa-Latmos” ve “Bafa Gölü Tabiat Parkı”
Aziz Cumhur KOCALAR / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

• Kütahya’nın Park ve Bahçeleri̇ni̇n Tuvalet Sorunlari Üzeri̇ne Eti̇k Yaklaşımlar
Nuriye DEĞİRMEN / Dumlupınar Üniversitesi
• Examining The User Satisfaction In Relation To Urban Furniture A Study In Kyrenia, Bariş Park
Ümran DUMAN / Yakın Doğu Üniversitesi
• Generating Of Rock Fall Sensibility Maps With Geographical Information System, The Case Of Uşak
Aslı BOZDAĞ / Niğde Omer Halisdemir University
• Use Of Geographical Information System (Gis) Applications In Site Selection Of Niğde Province Solid Waste Landfill Area
Aslı BOZDAĞ / Niğde Omer Halisdemir University
• Kentlerde Çalışan Çocukların Durumları ve Sorunları
Ali ÖZER / İnönü Üniversitesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen mesleki görüş ve önerilerinizi ackocalar@gmail.com adresine bildiriniz.

Haberler: MÜLKİYET ve İMAR HAKLARININ AKTARIMI, 2010 ETKİNLİKLERİ

Geçmiş Gözlem ve Okumalar (Blog Listesi)

SOSYAL SORUMLULUK SİTELERİMDEKİ TEMEL İÇERİK:

. Academic IDs (Profiller- List of Publications/Papers&Proceedings)
. İmar haklarının aktarımı (devri) metodolojim
. Taşınmaz haklarına giriş
. Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukukuna giriş
. Şehircilik tezlerine genel bakış
. İstanbul mekanından izlenimler
. Yenilenebilir Enerji (Yinelenmeye ironik yaklaşım!)

Tarihi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

İSTANBUL TARİHİ KÜLTÜREL VE DOĞAL VARLIKLAR, SOSYOLOJİ BOĞAZİÇİ SİTLER Cumhur KOCAL AR

TEZ ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA KORUMA YENİLEME MSGSÜ YTÜ İTÜ FBE İST DR.Y.MÜH.CUMHUR KOCALAR

YENİLENEBİLİR ALTERNATİF GÜNEŞ, RÜZGAR, BİYOKÜTLE ENERJİ Renewable Energy Cumhur Kocalar TR